Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες.

 • Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, μηχανογραφικά στις επιχειρήσεις ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση λογιστηρίου, επίβλεψη λειτουργίας λογιστηρίου, οργάνωση και εποπτεία λογιστικών συστημάτων, εσωτερικού ελέγχου, αποθηκών, κοστολογήσεων κτλ.
 • Έναρξη εταιρειών, διακοπές εταιρειών, μεταβολές εταιρειών, θεωρήσεις εταιρειών.
 • Σύνταξη ισολογισμών και ανακοινώσεις Α.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και ανάπτυξη οικονομικών εκθέσεων αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση (MIS Reporting) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες, ελεγκτές, Δ.Ο.Υ, τρίτους).
 • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή με τα στελέχη της Επιχείρησής μας.

Φορολογικές Υπηρεσίες.

Το φορολογικό τμήμα του γραφείου μας προσφέρει για αρκετά χρόνια σε πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών συμβουλές και λύσεις από εξειδικευμένους συνεργάτες μας:

 • Φορολογική υποστήριξη Εταιρειών.
 • Συνεργάτες μας επισκέπτονται τις εταιρείες και με τακτικές ή όχι συναντήσεις συζητούν τα φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν και παρέχουν υποστήριξη και λύσεις.
 • Φορολογικές Σχεδιασμός προσαρμοσμένος αποκλειστικά στην επιχείρησή σας.
 • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.
 • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα
 • Συστάσεις - μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Προσφυγές - Διασπάσεις - Αποσχίσεις - Εκκαθαρίσεις.
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

 • Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Χρηματοοικονομικές αναφορές κατά περίπτωση.
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη για την υλοποίηση κάθε μορφής συστήματος αποδοχών, παροχών και κινήτρων. Όλα προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες του πελάτη.
 • Μηχανογραφική υποστήριξη της μισθοδοσίας από το γραφείο μας ανεξάρτητα από τα λογιστήρια των εταιρειών.
 • Προληπτικοί έλεγχοι μισθοδοσίας.

Διεκπεραιώσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβούλων της τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:

 • Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων.
 • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, Φ.Π.Α. και εξόφληση λογαριασμών.
 • Έκδοση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων.
 • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναπτυξιακά – Επιδοτούμενα Προγράμματα.

Υποστήριξη που χρειάζεστε για την ένταξη σας σε προγράμματα ενίσχυσης μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων δημιουργώντας ένα φάσμα υπηρεσιών το οποίο χωρίζεται ως εξής:

 • A. Επιδοτήσεις από τον O.A.E.Δ.
 • B. Προγράμματα στήριξης επιδοτούμενα από την E.E μέσω EOMMEX και των αρμόδιων Υπουργείων.

Οργάνωση Επιχειρήσεων

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
 • Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις

Παροχή Υπηρεσιών προς τη Διοίκηση

Το λογιστικό γραφείο υποστηρίζει την διοίκηση προσφέροντας μία γκάμα υπηρεσιών και ειδικά:

 • Παρακολούθηση μέσω προγράμματος ταμειακών εισροών - εκροών
 • Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας επενδύσεων
 • Κατάρτιση λογιστικών συστημάτων
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας
 • Καθορισμό διαδικασιών για έλεγχο της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης
 • Κοστολόγηση αποθηκών και άλλων τομέων και υπηρεσιών

Τραπεζικές Εργασίες

 • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων
 • Σύνταξη πληροφοριακών τραπεζικών εντύπων
 • Σύνταξη μελέτης για λήψη δανείων
 • Επικοινωνία με τράπεζες
 • Παρακολούθηση Επιταγών για προεξόφληση
 • Παρακολούθηση Τραπεζικών Δανείων
 • Έκδοση όλων των τύπων Δανείων

Εξωτερικές Εργασίες

 • Πληρωμή Φόρων
 • Πληρωμή Ασφαλιστικών Εισφορών
 • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων
 • Έκδοση Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας
 • Θεώρηση Πίνακα Ωρών Εργασίας
 • Κατάθεση Αναγγελίας Πρόσληψης Προσωπικού

Εργασίες στήριξης & Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

 • Προσδιορισμός Παραγωγικότητας επιχειρήσεων
 • Χρονομέτρηση παραγωγικών εργασιών
 • Προσδιορισμός κόστους παραγωγής
 • Προτάσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Σύνταξη οικονομικών μελετών σκοπιμότητας
 • Έλεγχος βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Σύνταξη προϋπολογισμών και παρακολούθησή τους

Άλλες Υπηρεσίες

 • Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα μέσω δικτύου συνεργατών
 • Ερωτήματα στις δημόσιες αρχές
 • Συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.
 • Διεκπεραίωση θεμάτων Νομαρχίας (για ΑΕ και ΕΠΕ) (σύνταξη πρακτικών, υποβολή στη Νομαρχία, υποστήριξη σε ελέγχους)

Νέες Αποφάσεις

Could not open a feed called: http://www.taxheaven.gr/bibliothiki/soft/xml/soft_law.xml